Z ostatniej chwili:
  • Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Dyrektorzy finansowi (CFO) prognozują stabilność gospodarczą, ale może jej zagrozić sytuacja na Ukrainie i konflikt z Rosją

Istotnym jest, że nawet przed tymi wydarzeniami 66 proc. biorących udział w badaniu CFO uważało, że sytuacja jest na tyle poważna, że ich firmy powinny stworzyć plany awaryjne związane z negatywnym wpływem kryzysu ukraińskiego na polską gospodarkę i prowadzony przez nich biznes.

Podobnie jak w czterech ostatnich edycjach, również i w tym badaniu wzrost przychodów na aktualnych rynkach był najczęściej (75 proc. CFO) wskazywanym priorytetem biznesowym. Z kolei popularność rozwijania działalności na nowych rynkach znacznie zmalała w tej edycji badania - z 58 do 44 proc. „Prawdopodobnie spadek ten ma związek z kryzysem na Ukrainie. Wiele polskich firm postrzega wschód jako kierunek potencjalnej ekspansji, a obecna sytuacja geopolityczna staje się na tyle poważna, że polskie firmy muszą wziąć pod uwagę znaczne ograniczenie działalności na tamtych rynkach” – tłumaczy Krzysztof Pniewski. W tej edycji badania wśród priorytetów polskich CFO znacząco wzrósł apetyt na ryzyko (gotowość do jego podjęcia zadeklarowało 63 proc. ankietowanych CFO, a poprzednio 39 proc.) i znaczenie inwestycji (52 proc. badanych), co potwierdza tezę o poprawie koniunktury w gospodarce. Nadal kluczowy nacisk będzie też położony na poprawę działalności operacyjnej oraz obniżenie kosztów bezpośrednich.

Podobnie do poprzedniej edycji badania najważniejszym ryzykiem dostrzeganym przez CFO pozostaje presja cenowa. Obecnie wskazuje na nią 26 proc. CFO, a ostatnio 34 proc. Rośnie także obawa przed wzrostem kosztów działalności. Pół roku temu wskazywało na nią 3 proc. badanych, obecnie 18 proc. Istotnym ryzykiem z punktu widzenia menedżerów odpowiedzialnych za finanse pozostaje obawa o spadek popytu (18 proc.). Większa w porównaniu z poprzednią edycją badania grupa CFO dostrzega ryzyko wynikające ze zmienności prawa podatkowego i gospodarczego (z 12 proc. pół roku temu do 15 proc. obecnie) oraz braku dostępu do wykwalifikowanych pracowników, co okazało się istotne dla 12 proc. respondentów (pół roku temu było to 5 proc. badanych).

Zdaniem dyrektorów finansowych rosną trudności ze znalezieniem specjalistów posiadających wymagane kwalifikacje (z 31 proc. rok temu do 41 proc. obecnie). Wśród poszukiwanych finansistów największy deficyt widoczny jest na poziomie specjalistów średniego (53 proc.) i wyższego szczebla (20 proc.). Największe trudności ze znalezieniem ekspertów występują w obszarze kontrolingu oraz systemów IT w finansach.

 Dyrektorzy finansowi (CFO) prognozują stabilność gospodarczą, ale może jej zagrozić sytuacja na Ukrainie i konflikt z Rosją from Deloitte Polska

Badanie pokazało również, że wzrasta odsetek dyrektorów finansowych, którzy coraz lepiej oceniają rynek kredytowy w Polsce. Kredyt jako źródło finansowania jest atrakcyjny dla 43 proc. ankietowanych, a łatwo dostępny dla jednej trzeciej z nich. To istotny wzrost w porównaniu do poprzednich edycji badania (6 miesięcy temu kredyt jako łatwo dostępne źródło finansowania oceniła jedna czwarta badanych CFO).

Odsetek respondentów przewidujących wzrost poziomu zadłużenia firmy jest podobny do tego, który zamierza zmniejszyć ten poziom, a to oznacza, że finansowanie działalności wraca w Polsce do normy. Rośnie liczba tych CFO, którzy spodziewają się obniżenia kosztów finansowania (36 proc.), a maleje liczba przewidujących ich wzrost (23 proc.). Najwyraźniej dyrektorzy finansowi spodziewają się dalszej obniżki stóp procentowych i wzrostu konkurencji między bankami. Z kolei finansowanie kapitałem nadal nie stanowi atrakcyjnego źródła finansowania i jest stosunkowo rzadko stosowane przez CFO.

Podatki, a w szczególności VAT, są niezmiennie największą bolączką polskich dyrektorów finansowych. Wszelkie zmiany podatkowe i nowe regulacje stanowią dużą trudność dla biznesu, nawet gdy są dla nich korzystne. Ze względu na dużą liczbę zmian podatkowych, które wejdą w życie od nowego roku kalendarzowego, znacząco podniósł się w oczach CFO ich negatywny odbiór jako bariery dla rozwoju biznesu. Dziewięciu na dziesięciu respondentów wskazało podatek VAT jako jeden z pięciu kluczowych systemów regulacji wymagających zmiany. Na drugim miejscu uplasowały się przepisy dotyczące podatku CIT (wskazane przez 62 proc. ankietowanych).

Efektywne działanie na dynamicznym i konkurencyjnym rynku wymaga szybkiego dostępu do informacji o sytuacji finansowej firmy. Jak pokazało badanie zaledwie 29 proc. badanych przedsiębiorstw jest w stanie przygotować kompletną informację o rocznych wynikach finansowych w terminie 15-tu dni kalendarzowych od zamknięcia okresu. 40 proc. badanych firm tworzy sprawozdanie finansowe dłużej niż miesiąc (w tym 11 proc. nawet dłużej niż trzy miesiące).

W opinii CFO perspektywy długoterminowe dotyczące sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw powinny dalej się poprawiać. Aż 68 proc. ankietowanych jest zdania, że możliwość obsługi zadłużenia w ciągu najbliższych trzech lat wzrośnie. Rozwój wydarzeń politycznych za naszą wschodnią granicą jest jednak na tyle niepewny i dynamiczny, że trudno przewidzieć, czy w kolejnej edycji badania, za pół roku, oceny i prognozy nie ulegną istotnym zmianom, sygnalizującym znaczące pogorszenie się sytuacji gospodarczej. Obecne zaostrzenie konfliktu pomiędzy UE a Rosją wskazuje, że taki scenariusz jest bardzo realny.” – podsumowuje ekspert Deloitte.

O badaniu „Deloitte CFO Survey”:

Obecna publikacja obejmuje swoim zasięgiem największe polskie firmy. Wyniki są podsumowaniem badania opinii dyrektorów finansowych (CFO). Ankietę przeprowadzono w okresie czerwiec – lipiec br. W badaniu wzięło udział 40 dyrektorów.

Podobne badania cykliczne prowadzone są przez Deloitte na całym świecie.

156 proc. ankietowanych – ankietowani, który wskazali w pytaniu zamkniętym odpowiedzi: „wzrost w przedziale 2,6 – 3,5 proc.” oraz „wzrost powyżej 3,5 proc.”.
2Ankiety były zbierane w okresie czerwiec – lipiec br.

 

Kursy walut

Reklamy

miejsce na reklame

 

mebelplyt3eksportsekautotrans

 

Reklama

miejscenareklamex

Offers / Oferty

Check the most recent offers from various countries:

  • Poland
  • Germany
  • United Kingdom
  • And many more

Under construction

Kontakt

Kontakt z redakcją:
press.inter.redakcja@wp.pl

Nasze strony:
VITA 50 PLUS - www.Vita50plus.pl
Twój urlop, Twój Weekend - www.twojurloptwojweekend.pl